Časté otázky
0.00 €
Bez DPH
V e-shope zľava 5% + darček

Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE E-SHOP (ďalej len „VOP“) 01.07.2013

 

 1. PREDMET ÚPRAVY
 2. DEFINÍCIE
 3. UZATVÁRANIE KÚPNYCH ZMLÚV
 4. KÚPNA CENA TOVARU
 5. ČAS DODANIA (DODACIA LEHOTA)
 6. MIESTO DODANIA
 7. SPÔSOB PREPRAVY TOVARU DO MIESTA DODANIA
 8. DODANIE TOVARU
 9. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY
 10. ODVOLANIE OBJEDNÁVKY, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
 11. REKLAMAČNÝ PORIADOK
 12. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 13. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA VOP

1. PREDMET ÚPRAVY

1.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti kupujúceho a spoločnosti Libra spol. s r.o., so sídlom: Kvetinárska 31, 826 12 Bratislava, IČO: 17329469, IČ DPH: SK2020325956, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Obchodný register Oddiel: Sro, vložka číslo 1470/B (ďalej len „spoločnosť Libra“ alebo len „Libra“) pri uzatváraní kúpnych zmlúv prostredníctvom internetu, cez e-shop umiestnený na internetovej stránke www.kern-vahy.sk.
 

2. DEFINÍCIE

2.1. Pojmy definované v tomto článku 2., majú na účely týchto VOP význam uvedený v nasledovných bodoch tohto článku.
2.2. E-Shop. E-Shop je internetový obchod spoločnosti Libra umiestnený na internetovej stránke www.kern-vahy.sk umožňujúci nakupovanie tovaru ponúkaného spoločnosťou Libra na uvedenej stránke.
2.3. Kupujúci. Kupujúcim sú podnikateľské subjekty, ktoré prejavili záujem nakupovať tovar cez E-Shop a uzavrieť so spoločnosťou Libra kúpnu zmluvu ohľadom tovaru ponúkaného cez na E-Shop, a ktorá za tým účelom riadne vyplnila a cez E-Shop odoslala záväznú objednávku a doručila ju spoločnosti Libra. Za kupujúceho právnickú osobu koná jej štatutárny orgán alebo zástupca.
2.4. Oprávnená osoba. Oprávnenou osobou je osoba, odlišná od kupujúceho, uvedená v záväznej objednávke ako osoba, ktorej má byť objednaný tovar odovzdaný. Uvedenie mena kontaktnej osoby v objednávkovom formulári sa považuje za jej splnomocnenie na prevzatie objednaného tovaru.
2.5. Objednávkový formulár. Objednávkový formulár je elektronický formulár obsahujúci osobné údaje kupujúceho, príp. oprávnenej osoby, označenie objednaného tovaru, kúpnu cenu objednaného tovaru bez DPH aj s DPH, miesto dodania, spôsob doručenia (prepravy) tovaru a cenu za doručenie (prepravu) tovaru do miesta dodania, spôsob platby.
2.6. Aktuálna ponuka tovaru. Aktuálna ponuka tovaru je ponuka tovaru zverejnená na internetovej stránke www.kern-vahy.sk, ktorá obsahuje najmä textové označenie tovaru (napr. názov atď.), a informáciu o aktuálnej cene. Zmeny aktuálnej ponuky tovaru (vrátane cenových zmien) sú účinné od momentu ich zverejnenia na internetovej stránke www.kern-vahy.sk. Na kúpne zmluvy uzavreté pred príslušnou zmenou aktuálnej ponuky tovaru sa táto zmena nevzťahuje. Tovarom sú najmä váhy.
 

3. UZATVÁRANIE KÚPNYCH ZMLÚV

3.1. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy, na základe ktorej spoločnosť Libra dodá kupujúcemu objednaný tovar (ďalej len „Kúpna zmluva“) dochádza na základe návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy, ktorým je záväzná objednávka kupujúceho a písomného prijatia návrhu na uzavretie zmluvy zo strany spoločnosti Libra.
3.2. Návrh na uzavretie zmluvy (objednávka). Návrhom na uzavretie zmluvy je objednávka kupujúceho adresovaná spoločnosti Libra. Objednávku možno uskutočniť najmä vyplnením objednávkového formuláru na internetovej stránke www.kern-vahy.sk a jeho odoslaním cez E-Shop.
3.3. Objednávka obsahuje tiež: vyhlásenie potvrdzujúce, že sa kupujúci oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy a plne s nimi súhlasí, vyhlásenie o tom, že bol poučený o možnosti odstúpiť od zmluvy, udelenie bezvýhradného súhlasu so spracovaním a použitím svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov pre interné účely spoločnosti Libra, a v prípade, ak kupujúci uvádza aj údaje tretej osoby oprávnenej prevziať tovar, že tak robí iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená s postupmi, právami a povinnosťami v týchto VOP, vyhlásenie, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé.
3.4. Návrh na uzavretie zmluvy zaniká: odmietnutím návrhu kupujúceho zo strany Spoločnosti Libra, márnym uplynutím 5-dňovej lehoty na prijatie návrhu.
3.5. Prijatie návrhu na uzavretie zmluvy. Prijatie návrhu na uzavretie zmluvy je včasné písomné vyhlásenie spoločnosti Libra adresované kupujúcemu, v ktorom spoločnosť Libra potvrdzuje, že návrh kupujúceho na uzavretie zmluvy prijíma. Včasné prijatie návrhu nadobúda účinnosť okamihom doručenia prijatia návrhu kupujúcemu na E-mailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári. Mlčanie alebo nečinnosť spoločnosti Libra neznamenajú prijatie návrhu.
3.6. Kupujúci nemá nárok na uzavretie Kúpnej zmluvy. Spoločnosť Libra je oprávnená odmietnuť návrh na uzavretie zmluvy aj mlčky, resp. bez uvedenia dôvodu.
3.7. Kúpna zmluva je uzavretá okamihom, keď prijatie návrhu na uzavretie zmluvy nadobúda účinnosť, teda okamihom doručenia prijatia návrhu kupujúcemu. Predmetom uzavretej Kúpnej zmluvy je záväzok spoločnosti Libra dodať kupujúcemu tovar do určeného miesta dodania a záväzok kupujúceho tovar v mieste dodania v dohodnutom čase prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu a prepravné.
3.8. Akákoľvek zmena objednávky po uzavretí Kúpnej zmluvy je návrhom na zmenu obsahu Kúpnej zmluvy a je možná len po vzájomnej dohode kupujúceho a spoločnosti Libra. Návrh na zmenu obsahu Kúpnej zmluvy nie je spoločnosť Libra povinná prijať.
 

4. KÚPNA CENA TOVARU

4.1. Kúpna cena za objednaný tovar je uvedená v objednávke, ako aj v potvrdení objednávky, ktoré je prijatím návrhu na uzavretie zmluvy zo strany spoločnosti Libra. Celková kúpna cena vždy zahŕňa DPH a je stanovená v mene Euro.
4.2. Kúpna cena tovaru nezahŕňa náklady na prepravu tovaru zo skladu spoločnosti Libra do miesta dodania, ktoré budú kupujúcemu účtované osobitne podľa spôsobu prepravy tovaru do miesta dodania, ktorý si kupujúci zvolil.
4.3. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.
4.4. Po uzavretí Kúpnej zmluvy sa kupujúci zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu spoločnosti Libra a to jedným z nasledujúcich spôsobov, spomedzi ktorých je kupujúci oprávnený vybrať si pri objednávaní tovaru: platba vopred na účet spoločnosti Libra, platba v hotovosti pri prevzatí tovaru, platba na dobierku kuriérovi pri prevzatí tovaru.
4.5. Záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu je splnený momentom pripísania kúpnej ceny na účet spoločnosti Libra uvedený v potvrdení objednávky alebo odovzdaním kúpnej ceny kuriérovi alebo Slovenskej pošte. Pri platbe na účet spoločnosti Libra sa kupujúci zaväzuje uviesť správny variabilný symbol uvedený v potvrdení objednávky. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu nemusí elektronický systém priradiť pripísanú platbu k jeho objednávke.
 

5. ČAS DODANIA (DODACIA LEHOTA)

5.1. Dodacia lehota, v ktorej je spoločnosť Libra povinná dodať kupujúcemu tovar je uvedená v potvrdení objednávky.
5.2. S rôznymi spôsobmi dodania tovaru, resp. jeho prepravy do miesta dodania sa spájajú odlišné dodacie lehoty. Pri výbere spôsobu dodania tovaru je kupujúcemu poskytnutá vždy informácia, aká dodacia lehota sa s daným spôsobom prepravy spravidla spája.
5.3. Pri výbere spôsobu zaplatenia kúpnej ceny vopred na účet spoločnosti Libra začína dodacia lehota plynúť od pripísania kúpnej ceny na účet spoločnosti Libra za podmienky, že kupujúci pri platení uviedol správny variabilný symbol. V prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu začína dodacia lehota plynúť až od priradenia platby k objednávke kupujúceho.
 

6. MIESTO DODANIA

6.1. Miestom dodania je adresa, ktorú kupujúci uviedol v objednávke ako miesto dodania a spoločnosť Libra ju ako miesto dodania potvrdila.
 

7. SPÔSOB PREPRAVY TOVARU DO MIESTA DODANIA

7.1. Spôsob prepravy tovaru do miesta dodania si môže kupujúci vybrať v procese objednávania tovaru po označení tovaru a zadaní miesta dodania.
7.2. Spôsoby prepravy tovaru do miesta dodania sú: Preprava kuriérom do 1-2 dní.
7.3. Informácia o cene prepravy (prepravné) je uvedená v potvrdení objednávky.
 

8. DODANIE TOVARU

8.1. Záväzok spoločnosti Libra dodať tovar je splnený odovzdaním objednaného tovaru kupujúcemu alebo oprávnenej osobe v mieste dodania. Dodanie a prevzatie tovaru je kupujúci povinný písomne potvrdiť v dodacom liste, ktorého jedno vyhotovenie zároveň obdrží. Spolu s dodacím listom obdrží kupujúci účtovný doklad a záručný list. Potvrdený dodací list je kupujúci povinný zaslať poštou alebo elektronicky na adresu spoločnosti Libra.
8.2. Záväzok spoločnosti Libra dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak spoločnosť Libra bola pripravená odovzdať tovar kupujúcemu v dohodnutom mieste a čase, resp. ak mu v ňom umožní prevzatie tovaru a kupujúci si tovar neprevzal z iných dôvodov ako sú dôvody na strane spoločnosti Libra.
8.3. V prípade, ak si kupujúci tovar neprevezme a tovar sa vráti spoločnosti Libra späť, je spoločnosť Libra oprávnená odstúpiť od kúpnej zmluvy a od kupujúceho požadovať náhradu nákladov na prepravu a balné súvisiace s neúspešným dodaním tovaru ako i náhradu vzniknutej škody a ušlý zisk.
8.4.Ak kupujúci požaduje ku váhe aj úradné overenie, certifikát , dodacia doba tovaru bude predĺžená o čas, kedy autorizovaná osoba vykoná úradné overenie (t.j. približne 7-14 dní).
 

9. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

9.1. Spoločnosť Libra zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri jeho prevzatí kupujúcim a tiež za výrobné vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (záruka). Záručná doba na váhy je 24 mesiacov a na oddeliteľné príslušenstvo (napájací adaptér, batérie a pod.) 6 mesiacov. Iná záručná doba sa vzťahuje na použitý alebo akciový tovar, pri ktorom je to menovite uvedené. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.
9.2. Podrobnosti o právach kupujúceho vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady a postup pri reklamácii tovaru upravuje reklamačný poriadok, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto VOP.
9.3. Pri prevzatí tovaru je zákazník povinný si skontrolovať tovar, následné reklamácie nebudú uznané. V prípade poškodenia obalu, alebo tovaru, túto skutočnosť uviesť do preberacieho protokolu špedičnej spoločnosti a e-mailom poslať informáciu dodávateľovi.

 

10. ODVOLANIE OBJEDNÁVKY, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

10.1. Pokiaľ nebolo kupujúcemu doručené prijatie objednávky (t.j. kým nebola uzavretá kúpna zmluva), môže kupujúci objednávku odvolať písomne na adresu spoločnosti Libra viď. bod 1.1 prostredníctvom elektronickej pošty na adrese obchod@libra-vahy.sk bez účtovania penále a poplatkov. V prípade, že kupujúcemu už bolo doručené prijatie objednávky (t.j. bola uzavretá kúpna zmluva) môže spoločnosť Libra účtovať kupujúcemu storno poplatok a to v čase od potvrdenia objednávky: do 3 hodín bez storno poplatku, do 3 až 6 hodín so storno poplatkom 20% hodnoty objednávky, do 6 - 24 hodín so storno poplatkom 40% hodnoty objednávky a v čase nad 24 hodín bude storno poplatok 60% hodnoty objednávky. V prípade ak už bola zaplatená kúpna cena a došlo k odvolaniu objednávky, spoločnosť Libra vráti kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu v lehote 7 dní bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak. Z prijatej sumy bude odpočítaný storno poplatok v zmysle toho bodu VOP.
10.2. Kúpna zmluva uzatvorená prostredníctvom e-shopu sa spravuje podľa Obchodného zákonníka.
10.3. V odvolaní objednávky ako aj odstúpení od zmluvy je potrebné uviesť názov kupujúceho, meno oprávnenej osoby, e-mail, číslo objednávky a popis objednaného tovaru. Pre zachovanie právnej istoty a preukázateľnosť odvolania objednávky, resp. odstúpenia od zmluvy Vám odporúčame, aby ste nám odvolanie objednávky, resp. odstúpenie od zmluvy zaslali prostredníctvom elektronickej pošty.
10.4. Včasné odstúpenie je účinné dňom, keď je doručené spoločnosti Libra. Odstúpením kupujúceho od kúpnej zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.
10.5. Po odstúpení od zmluvy je spoločnosť Libra povinná: prevziať tovar späť od kupujúceho, pričom kupujúci je povinný zaslať tovar na adresu: Libra spol. s r.o., Kvetinárska 31, 821 06 Bratislava. Odporúčame tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar nesmie javiť známky používania a musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale s kompletným príslušenstvom. Tovar nám neposielajte dobierkou, pretože dobierku neprevezmeme - náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu, ktorý sme Vám poslali s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa. Spoločnosť Libra vráti kupujúcemu kúpnu cenu zaplatenú za tovar a po odčítaní storno poplatku najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.
10.6. Libra si vyhradzuje právo zadržať vrátenie kúpnej ceny až do momentu vrátenia tovaru. V prípade vrátenia poškodeného tovaru, spoločnosť Libra vráti kupujúcemu kúpnu cenu zníženú o náhradu škody spôsobenej na tovare. Pohľadávka spoločnosti Libra za náhradu škody zanikne započítaním oproti pohľadávke kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Kúpna cenu, resp. jej zvyšok po znížení o náhradu škody vráti Libra kupujúcemu bankovým prevodom na ním určený účet, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodneme inak.
10.7. Spoločnosť Libra je oprávnená odstúpiť od Kúpnej zmluvy najmä z nasledovných dôvodov: ak pri platbe vopred na účet spoločnosti Libra kupujúci nezaplatil kúpnu cenu v lehote 7 dní od potvrdenia objednávky, ak kupujúci neprevezme objednaný tovar v dohodnutom termíne z iných dôvodov ako sú dôvody na strane spoločnosti Libra, ak aj napriek všetkému úsiliu spoločnosti Libra, ktoré možno od nej požadovať, nie je spoločnosť Libra schopná dodať tovar, najmä z dôvodu, že tovar bol vypredaný, už sa nevyrába alebo nedodáva a nie je v možnostiach Libra inak ho zaobstarať, ak sa výrazným spôsobom zmenila cena, za ktorú spoločnosť Libra tovar nakupuje.
10.8. Odstúpenie spoločnosti Libra od zmluvy je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené kupujúcemu, s tým, že pre odstúpenie postačuje doručenie odstúpenia vo forme E-mailu. Už zaplatenú kúpnu cenu vráti Libra kupujúcemu v lehote 15 dní od odstúpenia bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak.
10.09. Odstúpenie spoločnosti Libra od zmluvy sa však nedotýka nároku spoločnosti Libra na náhradu škody spočívajúcej najmä v nákladoch vynaložených v súvislosti s márnym pokusom o dodanie tovaru kupujúcemu.
10.10. Akékoľvek svoje nároky voči kupujúcemu je (v prípade platby vopred) spoločnosť Libra oprávnená uspokojiť aj z peňažných prostriedkov zaplatených kupujúcim a vrátiť mu sumu zníženú o svoje nároky.
 

11. REKLAMAČNÝ PORIADOK

11.1. Kupujúci si tovar musí vizuálne skontrolovať ihneď pri a po prevzatí. Má nárok tovar neprebrať vtedy ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. V takomto prípade je povinný spísať s vodičom protokol o škode alebo zásielku odmietnuť prevziať. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné zahlásiť okamžite po prevzatí zásielky a výrobok nepoužívať. Neskoršie reklamácie tohto charakteru nebudú akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu.
V prípade uplatnenia reklamácie platí obvyklý reklamačný postup. Pri uplatnení práva na záručnú opravu prinesie kupujúci reklamovaný tovar vrátane kópie dodacieho listu a faktúry a záručný list. Miesto plnenia záruky je adresa spoločnosti Libra (viď. bod 1.1.) Náklady na dopravu do a z miesta plnenia záruky, prípadne poštovné hradí kupujúci.
V prípade, že reklamovaná závada bola spôsobená zákazníkom - poškodením výrobku, nevhodným používaním alebo nevhodnou manipuláciou, kupujúci je povinný uhradiť spoločnosti Libra všetky náklady spojené s vybavením reklamácie. Spoločnosť Libra nezodpovedá za vady, ku ktorým došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach a zásahom do výrobku inou ako oprávnenou osobou, alebo ktoré boli spôsobené živelnou pohromou alebo nesprávnym napájacím napätím.
 

12. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

IS eshop

IS evidencia obchodnych partenrov

IS marketing- opravneny zaujem

IS sprava registratury

IS uctovne doklady

IS marketing- suhlas

13. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA VOP

13.1. Tieto VOP nadobudli účinnosť dňom 01.07.2013. Dátum poslednej revízie je 9.1.2019.13.2.
13.2. Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.kern-vahy.sk.
13.3. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. obsahom objednávky a potvrdenia objednávky), ustanoveniami týchto VOP, príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, pričom ustanovenia zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov a ustanovenia týchto VOP majú prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.
13.4. V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení kúpnej zmluvy alebo týchto VOP je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.